Accessibility Tools

ΣΧΕΤΙΚΆ
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ

Ο ωκεανός απορροφά περίπου το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων. Ως αποτέλεσμα, γίνεται όλο και πιο όξινος, επηρεάζοντας τη θαλάσσια ζωή. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της θερμικής διαστολής και της τήξης των πάγων και των παγετώνων της ξηράς θέτει τις παράκτιες περιοχές σε μεγαλύτερο κίνδυνο διάβρωσης και ορμητικών κυμάτων. Το έργο RoboAquaria, σύμφωνα με την οριζόντια προτεραιότητα της ΕΕ «Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τη θαλάσσια ζωή. 

Το έργο ευθυγραμμίζεται επίσης με την προτεραιότητα «Ψηφιακός μετασχηματισμός μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας». Λόγω των απαιτήσεων που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 και την μετά την πανδημία εποχή, το έργο θα αυξήσει την ικανότητα και ετοιμότητα των σχολικών κοινοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αφομοιώσουν αποτελεσματικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προωθώντας την παιδαγωγική αξία της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

ΣΤΌΧΟΣ

Το έργο RoboAquaria επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση και να καλλιεργήσει περιβαλλοντικά βιώσιμες συμπεριφορές στους μαθητές με τη χρήση ενυδρείου-ρομπότ.

ΣΚΟΠΟΙ
  • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων STEM και της ευαισθητοποίησης σε θέματα βιωσιμότητας, που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.
  • Η εμπλοκή των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρακτικές δραστηριότητες STEAM και η ενσωμάτωση της ρομποτικής και του προγραμματισμού για ενίσχυση του ψηφιακού τους γραμματισμού και βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους στη μεθοδολογία STEM.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

«Μεθοδολογικό Πλαίσιο για τις Πιλοτικές Εφαρμογές, Κατευθυντήριες Γραμμές για Εκπαιδευτικούς και Επικύρωση»: Μια έκθεση που βασίζεται στον σχεδιασμό παιδαγωγικών προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια των ικανοτήτων βιωσιμότητας των μαθητών, στον σχεδιασμό πιλοτικών εφαρμογών για τον έλεγχο της εγκυρότητας του υλικού και στις βέλτιστες πρακτικές της διαθεματικής διδασκαλίας στο περιβάλλον του RoboAquaria, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας και των εργαλείων αξιολόγησης.

«Εργαλειοθήκες και Θέματα Μαθημάτων»: Κατευθυντήριες γραμμές για καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του RoboAquarium και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού αναλυτικού προγράμματος, που να ενσωματώνει τη ρομποτική και τις πράσινες δεξιότητες.

«Εργαλειοθήκη Ηλεκτρονικής Μάθησης και Σχέδια Μαθημάτων»: Παιδαγωγικό υλικό με εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του RoboAquaria και της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την μεθοδολογία STEAM και τη θαλάσσια εκπαίδευση.

«Επικοινωνία, διάδοση, αξιοποίηση, συστάσεις πολιτικής»: Διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και μια έκθεση συστάσεων πολιτικής με συλλογή διδαγμάτων, καλών παραδειγμάτων και πρακτικών, προκλήσεων και συστάσεων πολιτικής.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089578
Copyright © | Privacy policy